Atharva Veda
Bhagavad Gita
Devi Gita
Garuda Purana
Institutes of Vishnu
Laws of Manu
Mahabharata
Prem Sagur
Ramayam of Valmiki
Rig Veda
Sacred Laws of the Aryas Part I
Sacred Laws of the Aryas Part II
Samveda
Satapatha Brahmana
Shiva Samhita
Shrimad Devi Bhagawatam
Snkhya Aphorisms of Kapila
Snkhya Aphorisms of Kapila2
Svetasvartara Upanishad
Upanishads
Vedanta-Sutras Part I
Vedanta-Sutras Part II
Verses of Vemana
Yajur Veda